Coach ventura

הטעיית כתף קרוס השהייה

הטעיית כתף קרוס השהייה

13מרץ
0

 

בסרטון זה מדגים דיויד ונטורה הטעיית כתף קרוס,השהיית הכדור,כניסה וסיומת רגל רגל לחדירה.

חשוב להקפיד על מספר דגשים בעת הביצוע.

א.הטעיית הכתף קרוס מתאימה רק כאשר יש לי מספיק מרווח פעולה מהמגן

במקרה שהמגן קרוב למתקיף קיימת סכנה לחטיפה.

ב.לאחר השהיית הכדור לאחור יש לטעון כוח מתפרץ על ידי הזז רגל ימין לאחור

ואז לגרוף את הכדור בעוצמה ביד הנגדית.

ג.הסיומת היא ברגל רגל על ידיי זריקת הגוף קדימה לסל.

ד.חשוב להקפיד לסיים ביד הרחוקה מהמגן.